सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिका।
1 month 1 week ago
प्रकाशन, समाचार ,
2 आ.ब २०७५/०७६ मा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानमा संचालित आयोजनाहरुको विवरण माग सम्वन्धमा।
2 months 2 weeks ago
जानकारी, समाचार
3 आ.ब. २०७५/०७६ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
4 months 2 weeks ago
जानकारी, समाचार
4 आ.ब. २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्वन्धमा
4 months 3 weeks ago
जानकारी, समाचार
5 आ.व.२०७५/०७६ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी
5 months ago
जानकारी, समाचार
6 आ.व.२०७५/०७६ पौष महिनाको खर्चको फाटबारी
6 months 1 week ago
बजेट, समाचार , ,
7 प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्वन्धमा जानकारी आ.ब. २०७५/०७६
6 months 3 weeks ago
समाचार
8 सूचनाः Invitation for bids for the supply & delivery of 4WD Hardtop SUV Vehicle 2075/076
6 months 3 weeks ago
जानकारी, समाचार
9 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक मिति २०७५/९/१९
7 months ago
जानकारी, समाचार
10 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख/ इन्जिनियरको रुपमा कामकाज गर्न खटाइएको सूचना ।
9 months 4 weeks ago
समाचार
11 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्तर्गतका जलश्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन/सव डिभिजन प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सूचना ।
10 months ago
समाचार , ,
12 प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४
11 months ago
नियम, समाचार
13 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
11 months 2 weeks ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार