सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन हुनु भएका नेपाल ईन्जिनियरिंग सेवा तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण
3 months ago
जानकारी, समाचार
2 आ.ब. २०७६/०७७ को बार्षिक बिकास कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिका।
6 months ago
प्रकाशन, समाचार ,
3 आ.ब २०७५/०७६ मा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानमा संचालित आयोजनाहरुको विवरण माग सम्वन्धमा।
7 months ago
जानकारी, समाचार
4 आ.ब. २०७५/०७६ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
9 months ago
जानकारी, समाचार
5 आ.ब. २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्वन्धमा
9 months ago
जानकारी, समाचार
6 आ.व.२०७५/०७६ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी
9 months 4 weeks ago
जानकारी, समाचार
7 आ.व.२०७५/०७६ पौष महिनाको खर्चको फाटबारी
11 months ago
बजेट, समाचार , ,
8 प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्वन्धमा जानकारी आ.ब. २०७५/०७६
11 months ago
समाचार
9 सूचनाः Invitation for bids for the supply & delivery of 4WD Hardtop SUV Vehicle 2075/076
11 months 3 weeks ago
जानकारी, समाचार
10 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक मिति २०७५/९/१९
11 months 4 weeks ago
जानकारी, समाचार
11 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख/ इन्जिनियरको रुपमा कामकाज गर्न खटाइएको सूचना ।
1 year 2 months ago
समाचार
12 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ अन्तर्गतका जलश्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन/सव डिभिजन प्रमुख तथा कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न खटाइएको सूचना ।
1 year ago
समाचार , ,
13 प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४
1 year ago
नियम, समाचार
14 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम
1 year 4 months ago
जानकारी, प्रकाशन, समाचार