जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा/आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा र खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा
फोन नं
9858485274
इमेल
मोवाईल नम्बर
9858485274
कर्मचारीको प्रकार