शिर्षक दस्तावेज मिति
आ.ब २०७५/०७६ मा हस्तान्तरण भएका सशर्त अनुदानमा संचालित आयोजनाहरुको विवरण माग सम्वन्धमा। 05/16/2019 - 13:16
आ.ब. २०७५/०७६ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना New Doc 2019-03-17 12.40.16_1.pdf 03/17/2019 - 12:43
आ.ब. २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक समिक्षा सम्वन्धमा दोस्रो चौमासिक समिक्षा.pdf 03/14/2019 - 16:20
आ.व.२०७५/०७६ माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी फाँटबारी.pdf 03/03/2019 - 11:26
सूचनाः Invitation for bids for the supply & delivery of 4WD Hardtop SUV Vehicle 2075/076 notice.pdf 01/09/2019 - 12:17
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको कर्मचारी विवरण अद्यावधिक मिति २०७५/९/१९ मन्त्रालय वा अन्तर्गतको दरवन्दी चार्ट.pdf 01/02/2019 - 16:49
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यक्रम पुस्तिका.pdf 08/19/2018 - 11:08