शिर्षक दस्तावेज मिति
ToR For Social Specialist (SS) 2 Tor Social Specialist.pdf 04/15/2024 - 13:07
ToR For Environmental Specialist (ES) 3 TOR Environmental Specialist.pdf 04/15/2024 - 13:06
ToR For Project Management and Quality Control Specialist (PMQCS) 1 TOR PMQCS.pdf 04/15/2024 - 13:04
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तयारीका लागि इच्छा पत्र माग गरिएको सम्बन्धमा । सुचना सम्बन्धमा ।.pdf 02/21/2024 - 16:50
मिति २०८०।०५।२९ को निर्णयानुसार सरुवा भएका नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाका पाँचौं। छैटौं तहका कर्मचारीहरुको विवरण मिति २०८०।०५।२९ को निर्णयानुसार सरुवा भएका पाँचौं। छैटौँ तहका कर्मचारीहरुको विवरण.pdf 09/16/2023 - 15:51
मिति २०८०।०५।२९ को निर्णयानुसार सरुवा भएका नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवाका सातौं। आठौं तहका कर्मचारीहरुको विवरण मिति २०८०।०५।२९ को निर्णयानुसार सरुवा भएका सातौं। आठौं तहका कर्मचारीहरुको विवरण.pdf 09/16/2023 - 15:49
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारीका लागि इच्छा पत्र माग गरिएको । New Doc 04-07-2023 13.36.pdf 04/07/2023 - 13:50
फागुन महिनाको खर्चको फाँटबारी चालु तर्फ फागुन महिनाको खर्चको फाँटबारी चालु तर्फ.pdf 03/19/2023 - 13:05
फागुन महिनाको खर्चको फाँटबारी पूँजीगत तर्फ फागुन महिनाको खर्चको फाँटबारी पूँजीगत तर्फ.pdf 03/19/2023 - 13:04
Notice for Roster Registration Notice for Roster Registration.pdf 02/12/2023 - 11:44